in

Se caută șef de secție pentru ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef secție, gr. II – 1 post, Secția Ansamblul Brâncovenesc – Potlogi.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 • studii superioare de specialitate de lungă durată:
  1. absolvent al unei facultăți cu unul din profilurile: istorie, istoria artei, studii culturale, litere și comunicare, relații publice;
  2. absolvent de studii universitare de master în domeniile: istorie, resurse culturale și patrimoniu, interculturalitate europeană, științe ale comunicării;
  3. absolvent de cursuri de formare profesională/calificare/atestare în domeniile: muzeologie, management cultural, curatoriat, educație muzeală, marketing cultural, competențe lingvistice avansate;
 • activitate științifică: – minimum 3 publicații de specialitate pe teme care să urmărească problematica evului mediu, a modernității românești, sau teme europene, din punct de vedere istoric, artistic, filologic, educațional;
 • minimum 3 participări la sesiuni științifice interne sau internaționale;
 • vechime în domeniul de specialitate – minimum 5 ani.
 • abilități de comunicare: cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională – nivel avansat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 01 iulie 2021, ora 12.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea se pot obţine la Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 7, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/613.946.

Ce părere ai?

Comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Primăria orașului Găești angajează muncitor pentru spatii verzi

Școala din Buciumeni angajează fochist